पाठ ९ : ग्राहकांचे समाधान वाढवण्यासाठी तसेच लबाडी आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी नोंदणी कर्मचारी वर्गासाठी मार्गदर्शक तत्वे

संचालक / पर्यवेक्षकाचे नाव आणि संपर्क क्रमांक एस्केलेशन मॅट्रिक्स मध्ये नमूद केला पाहिजे