पाठ 1 : युआयडीएआय आणि आधारचा परिचय

खालीलपैकी कोणी आधार कायदा, २०१६ मंजूर करून UIDAI प्रतिपादित केला?