बँक मित्र मराठी टेस्ट 4

माइक्रो (सूक्ष्म) विम्याच्या बाबतीत खालीलपैकी काय बरोबर (सत्य) आहे?